கோவை அனுபவங்கள் – 3

(Tamil New Sex Stories - Kovai Anubavangal 3)

Raja 2013-11-01 Comments

This story is part of a series:

Tamil New Sex Stories – என வஎய்க்குள் அடங்கியது ,அவளது முலலய்கி ஒரு கரல் பகுதி உட இருக்கரது என்0ற
செரல்ல வேன்டும். எனனரல் முடிந்தவலர வரயை அசட்டி ஆளது முலலயை உள்ளே இழுக்க
முயன்0றன. ,அவளும் என தலலயைப் பிடித்து தன மஈர்6பரடு அழுத்தினரள். ஒரு முலலளய
குப்பிக் கெரன்டே மறு முலலலயக் கசக்கீடீனன. ய்க்னர் முலலயீர்ஸ்ன மஎற்றி மரற்றி
குப்புவதும் கசக்குவதுமரக என பெரழுது 6ப”னது. அத்லதங்கீ ஔப முனகல்கள் கெரஞ்சம்
பலமரகவே வெளிவந்தது. ஒரு பத்து நிடெமரவது ,அத்லதங்கீ முளலய்கி பரல் குடிக்கும்
காரிபம் நெஎடர்ந்ங்குக்கும். அரத்லத என வஎயினதும் லகயினதும் நெரல்லலகளில் சீருந்து தன
மரர்புகளுக்கு விடுதலல அப்ரித்தரள்.

என மரீர்புஷ்மீ முத்தன்ட்டரீள். என மஎர்புக் கரம்புகஎரிலனக் கடித்து சுலவத்தரள். .அவள
கடிக்கும் 0பரது சீறு வலி ஏற்பட்டரலும் கர்மத்தில் ,அவளது அதுபவம் ,அவளது நாக்கு என
மபீர்புகனளச் சுற்றி 6பரட்ட வட்டங்ங்கே என உளர்ச்சி நரம்புகள’ எனக்கு அளித்த இன்பத்த்ரி
நெரித்தது. என்லன கீ0ழ இறக்கி திற்க ன்ட்டவள் எனது பரன்டையும் ஜட்டினபயும் கழட்டி
நிரீவரர்மரக்கினரள். ற்சிற என் சுன்ணியைப் பரர்த்து “ரகு கன்ளர ரெரம்ப பெரிப
சுன்னீர்ட்ரீ உனக்கு’ எனறு ஆசையேரடு செரன்ன படியே என் சுன்னசெரய பீடித்து வருடினரள்.

ண்கலமயரக என சுன்ணித் தலலப்பில் முத்த்தெடரள். என சுன்ங்கே தலலப்லப
முடியிருந்த மேல் தேரனவ ய்க்னரல் இழுத்து ஈரத்தோடு வழுவழுப்பரக கீருந்த முன மெர்ட்டில்
நரக்கினரல் நக்கினரள். ஆஹர எனவே கீன்பம். வரழ்க்லகயில் செஈர்க்கத்லத முதல்
முலறயரக கன்மீடன. அவளது நாக்கு என சுள்ர்க்க நுளிபில் தவழ என உடலெல்லரம்
ய்ப்சரரம் பரீய்வது பீபரல் ஒரு உனவீவு. .அவளது நரக்கு என சுன்ள்ளி நீளம் முழுவதும்
மேனும் கீழுமரக நக்கியது, ய்க்னர் சுன்ஸிலய முழுதரக வரீய்க்குள் எடுத்து *எம்பத்
தெரடங்கினரள். அவளது தலல மடீளேரக் சோதிப படியே அழாள் முன்னரல் தீனபத்தெ
உச்சத்லத கன்கலள முடிக் கெரீன்டே அலுபவித்தேன. என சுள்ணிக்கு ஒரு பென்ள்ளி
கவய்ப்பு முதல் முதலரீக கிடைக்கிறது. பென்க்கெ &கத்திலன அவளது வரய்க்குள் என
சுன்ணி நன்றபீசவே அளுபகபித்தது. பரவம் என் சுள்ணிபினரல் ,அதிக 6நரம் தஎக்குப் பிடிக்க
முடியவில்லல. விந்துக்சள் சீறிப்பஎய்ந்தன. கன்கலள விழித்து பரீர்த்தேன. கலட வரய்
வழிபரக வெள்லள த்ரவம் வழிப அழீலத சுள்னிமை விடரமல் *ம்பும் கரட்சி குப்பராக
இருந்தவ்’

என சுன்னீர்புரல் வந்த தன்ங்கே கலடசித் துளி வளர வரய்க்குள் எடுத்து ன்ட்டு தரன என
கன்ணிக்கு விடுதளல அதைறிமீ’. தன நாவினரல் களரகஎர்ல் வழிந்த வீந்துக்களளயும் நக்கி
எடுத்துக் கொன்டரள். தான மிகவும் களைத்து விட்டேன. கலளப்பேரடு சேரபரசுபில் அவள்
பக்கத்ற்பி இருக்க “என்ன ரகு இதுக்கே கலளச்சுப் பேரய்ப்டஎய் என புள்னடபை அனுபவிக்க
லேன்டர்மபீ” எனறு சோக நஈனும் “ஒரு ஐந்து நீமீடம் கெஎடுங்பீகர இளைப்ப”றி விட்டு என
பணிலயத் தெரடர்கிபீறன’ எனறு பதிலளித்தேன. ஆனால் எனக்கு சுன்னீர்ப்ரீல் தன்ணி
கக்கியதில் என கஎமம் ரிறங்கிஉஉயீருந்தஎலும் அரவள் கஈம உச்சத்ற்சி இருந்திருப்பரள்
<2பரலும். எனக்கு ஐந்து நிடெம் ஓய்வு கெரடுக்க தயரரரக இல்லல.

தனது ஜட்டிபைக் கழட்டி ன்ட்டு முழு நிர்வரசுமஈக என முன்னரல் ற்கறர்ச்[ முதன் முதலரக
அஒரு புன்டையை முழுதரகப’ பரீர்க்கீடீறன. அ|ந்த காட்சிபீய என கலளப்லப பேரக்கி ன்ட்டது
என0ற செரல்ல என்ன அழகாக முக்கோளமஎக ஒரு செனடி மீட்டர் அளவீ1ல்
குட்லடயரக வெட்டப்பட்ட புல் தரை பேரல் கரும் புதர் .அவளது நெபீடைகன்பி முடில்கி
இருக்கிறது. எனது ளகயினரல் மெதுவரக அழாளது புன்லடய்கி மயிலரக் 0கரதி0னன். அவள்
ஒரு கரளல சேரபரவில் நுக்கி லவத்து புன்டைளய முழுதரச எனக்கு கரட்டினரள். ,அவளது
நெர்ப்புளில் முத்தமிட அவளது லககள’ என தலலளயக் கீ0ழ தள்ளி புன்ளடம்பி கெரீன்டு வந்து
ன்ட்டது. புன்லடம்பி மேல் பரகத்ளதக் கடித்து பரீர்த்தேன. நக்கிப் பரீர்த்தேன, ,அவளது
மயிர்கள் செஎரசெஈரவென்று என நரர்வே வருடின.

எனலன சேரபரீவீ1ல் சரித்து படுக்சு லவத்தரள். என் மேல் ஏறி புன்லடயை சரிபரக Vaaikul Vinthu Tamil New Sex Stories

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top